AMPLIAR NOTÍCIA
Informació laboral (III): El contracte de treball
Aquest divendres, exposarem 4 pinzellades sobre què és i què ha de contenir un contracte de treball, adreçat sobretot a les primeres experiències laborals. Recordeu que si teniu qualsevol mena de dubte, podeu posar-vos en contacte amb la secretaria d’acció sindical de l’Espai Jove de la Intersindical-CSC.
Un contracte de treball és un acord entre l’empresari i el treballador mitjançant el qual el treballador es compromet voluntàriament a prestar els seus serveis a l’empresari a canvi d’un salari.

En tot cas, el contracte ha de respectar les lleis –entre les quals la Constitució espanyola i l’Estatut dels treballadors (ET), que són les normes bàsiques– i el conveni col•lectiu aplicable, si n’hi ha. El contracte no pot contradir mai el conveni ni la llei, però sí millorar-los, cas en què s’ha d’aplicar al treballador la condició més beneficiosa.

El contracte es pot celebrar per escrit o de paraula (contracte verbal). Ha de constar per escrit si té una durada superior a 4 setmanes, si la llei així ho estableix, i sempre que una de les parts ho exigeixi. Si s’incompleix, el contracte s’entén que s’ha celebrat a jornada completa i per temps indefinit, tret que es demostri el contrari.

Hi ha de constar les dades de la relació laboral, sobretot les següents:
• El tipus de contracte (temporal, indefinit, de formació, etc.).
• Les dades personals del treballador i de l’empresa.
• La categoria professional del treballador.
• El salari.
• La jornada de treball i la seva distribució.
• La durada del contracte.
• La durada del període de prova.
• La durada de les vacances.
• El conveni col•lectiu aplicable.
• Totes aquelles clàusules que les parts acordin mentre no siguin contràries a la llei, al conveni ni a l’ordre públic. Si són més beneficioses per al treballador que les fixades per llei, s’han de mantenir.
• Signatura del/a treballador/a i el representant de l’empresa.
06-05-2011
Laboral
 
Opinió

De lluites socials en temps de retallades de drets i d’efervescència nacional
Roger Tugas
Portaveu Nacional

Supeditats en la resposta
Gerard Rabat
Secretari d'Acció Sindical


La Intersindic@l
SUBSCRIU-TE AL
BUTLLETÍ ELECTRÒNIC
DE LA INTERSINDIC@L
Agenda  ESPAI JOVE de la Intersindical-CSC · Carrer de Villarroel, 45, entresòl · 08011 Barcelona · Tel. 934813660