AMPLIAR NOTÍCIA
Informació laboral (I): l'acomiadament
L'acomiadament és l'acció a través de la qual un empresari dóna per acabat unilateralment un contracte de treball amb el seu treballador. No cal que s’anunciï amb un període previ abans de fer-se efectiu (es pot avisar el dia abans mateix).

Efectes de l'acomiadament

Per a determinar l'efecte de l'acomiadament, s'ha de distingir prèviament el tipus d'acomiadament:

• Acomiadament procedent: Està emparat en alguna causa que la llei i, en el seu cas, el contracte firmat, considera suficient per a resoldre unilateralment la relació (com una previsió de pèrdues per part de l’empresa). En aquest cas, el treballador percebrà una quantitat equivalent a 20 dies de salari per any treballat.

• Acomiadament improcedent: L'acomiadament no té causa, o aquesta causa no està contemplada en la llei o, en el seu cas, en el contracte firmat entre les parts. El treballador normalment pot exigir una indemnització per aquest acomiadament que dependrà de la legislació aplicable, però que generalment serà com a mínim equivalent a 45 dies de salari per any treballat en el cas de contractes indefinits ordinaris o de 33 dies en el cas de contractes per al foment de la contractació indefinida.

• Acomiadament nul: És aquell que ve donat per alguna causa de discriminació que està específicament prohibida per la Constitució Espanyola (per sexe, religió, opinió política, edat, discapacitat, classe social...) o a les lleis (com la llei orgànica de llibertats sindicals, que regula els drets dels i les representants de la plantilla) o bé que violi algun dret o llibertat fonamental del treballador (com el d’expressió, associació o vaga). També es considera acomiadament nul:

- El de les treballadores durant el període de suspensió del contracte de treball per maternitat, risc durant l’embaràs, adopció o acolliment degudament regulats;
- El de les treballadores embarassades des de la data d’inici de l’embaràs fins al començament del període de suspensió del contracte per maternitat, risc durant l’embaràs, adopció o acolliment (sempre i quan es provi la procedència per motius aliens a l’embaràs ...);
- El de les treballadores que hagin sol·licitat permís per lactància o per raons de guarda legal, o es trobin en excedència per cura de fills.

L’acomiadament nul té l’efecte de la readmissió immediata del treballador, amb el pagament dels salaris que ha deixat de percebre. El treballador també pot optar per no reincoporar-se a l’empresa i cobrar una indemnització equivalent a la de l’acomiadament improcedent.

(Cada divendres, des de l'EINA-l'Espai Jove de la Intersindical-CSC us oferirem una curiositat o concepte de la temàtica laboral, per tal de potenciar entre el jovent català una cultura de defensa del treball des del coneixement de drets i deures)
25-03-2011
Laboral
 
Opinió

De lluites socials en temps de retallades de drets i d’efervescència nacional
Roger Tugas
Portaveu Nacional

Supeditats en la resposta
Gerard Rabat
Secretari d'Acció Sindical


La Intersindic@l
SUBSCRIU-TE AL
BUTLLETÍ ELECTRÒNIC
DE LA INTERSINDIC@L
Agenda  ESPAI JOVE de la Intersindical-CSC · Carrer de Villarroel, 45, entresòl · 08011 Barcelona · Tel. 934813660