AMPLIAR NOTÍCIA
L'Espai Jove de la I-CSC crida a mobilitzar-se el dia internacional de la Dona Treballadora
Coincidint amb el 8 de març, el jovent de la Intersindical-CSC fa una crida a assistir als actes programats per InterDona en aquesta jornada reivindicativa.

Manifest: Continuem avançant cap a la igualtat

Partint de la societat patriarcal en què vivim, la qual precaritza gran part de la vida de les dones, Reclamem:

- Que es duguin a terme totes les reformes necessàries en la legislació vigent per tal de superar l'actual escenari de precarietat social i laboral que pateix la dona. També reclamem que es desenvolupin mesures correctores per a permetre que la conciliació de la vida personal i laboral esdevingui una realitat.

- Que s'incrementin i millorin els serveis socials públics per atendre les necessitats reals de la classe treballadora: escoles bressol, residències per a la tercera edat, centres de dia, ajuts domiciliaris, flexibilitat en l'horari laboral… Tasques assumides la majoria de vegades per les dones, independentment de si treballen de forma remunerada o no. En aquest sentit apostem per un salari social universal que doti d'independència econòmica a les dones i visualitzi la seva contribució com a força de treball dins de la societat.- Que els poders públics, amb la participació activa dels sindicats d'acompanyament deixin de legislar a favor de la precarització i desregulació del mercat de treball.

- Que l'opció d'exercir la maternitat no sigui utilitzada com a excusa per a desregular o anul·lar la relació laboral.

- Que s'eradiqui l'economia submergida i que, així, es doti de drets el segment de la població, majoritàriament femenina, que es troba sense protecció ni garantia social de cap mena perquè no ha cotitzat mai a la Seguretat Social, assegurant així la independència personal. Entenent que també formen part d'aquest segment de població els i les treballadores que fan feines no remunerades a la pròpia llar i també els i les treballadores sexuals.

- Que la població de més edat tingui garantits tots els mitjans necessaris per a dur una existència econòmicament i socialment independent. Destaquem, entre d'altres, el col·lectiu de dones vídues i el de persones que, pel fet d'haver treballat de manera no regulada, veuen com per a les administracions no han generat dret a cap prestació econòmica tret de les formules no contributives que ni tan sols asseguren una supervivència digna.

- Que els altres agents socials utilitzin tots els mitjans de què disposen, destacant-hi el de la negociació col·lectiva, per aconseguir, entre d'altres, l'eradicació de les dobles escales salarials, la qualificació professional sense cap element distorsionador a causa del gènere, la desprecarització de la feina, l'accés en igualtat a tots els llocs de comandament, el blindatge del lloc de treball en cas de violència de gènere així com totes les garanties i suport necessaris davant de casos d'assetjament moral o sexual a la feina.

- Que els governs i poders públics es dotin de tots els mitjans i mecanismes necessaris per a garantir una l'educació en la igualtat. Considerem que per a canviar l'actual escenari és imprescindible generar els valors d'igualtat i justícia social des de l'àmbit de l'educació, tant a l'entorn familiar com escolar.

- Que el compromís sigui de tots i totes per tal d'assentar els fonaments d'una societat justa i igualitària i superar, així, el llast històric que ens impedeix estructurar un escenari al qual els i les treballadores esdevinguin objecte i subjecte dels canvis socials. Tan sols des de la participació activa de tots i totes podrem bastir la societat justa i igualitària que desitgem i per la qual lluitem.

Dia Internacional de la Dona Treballadora.
Visca la Terra.

Manifestació a BCN:
19:30 hores, sortint de la Plaça de la Universitat (M - L1 i L2)


Així maiteix us convoquem a participar activament de tots els actes que es duguin a terme a les vostres viles i ciutats.
07-03-2006
Països Catalans
 
Opinió

De lluites socials en temps de retallades de drets i d’efervescència nacional
Roger Tugas
Portaveu Nacional

Supeditats en la resposta
Gerard Rabat
Secretari d'Acció Sindical


La Intersindic@l
SUBSCRIU-TE AL
BUTLLETÍ ELECTRÒNIC
DE LA INTERSINDIC@L
Agenda  ESPAI JOVE de la Intersindical-CSC · Carrer de Villarroel, 45, entresòl · 08011 Barcelona · Tel. 934813660