AMPLIAR NOTÍCIA
No només cal assenyalar els culpables
L’últim intent de l’Estat espanyol per reduir els índexs de sinistralitat ha estat l’aprovació d’un Reial Decret per determinar la manera en què es publicaran les sancions per infraccions molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals. Amb aquesta mesura vol donar compliment a l’article 40 de la llei sobre Infraccions i Sancions en l’Ordre Social d’agost del 2000 que estableix que “les sancions imposades per infraccions molt greus, una vegada fermes, s’hauran de publicar en la forma que es determini reglamentàriament”.

El Reial decret determina que la forma serà d’ofici, mitjançant una proposta continguda en l’acte d’infracció de la Inspecció. La sanció es publicarà en el Butlletí Oficial de l’Estat o de la CCAA en un termini no superior als 3 mesos.

Tot i així, la voluntat del govern de l’Estat espanyol és la d’intentar quedar bé amb tothom, però sense molestar a ningú. Aquest fet suposa que la mort enguany de 37 persones a Catalunya tingui el mateix efecte que la possibilitat d’emprenyar a l’empresariat en el compliment de la legislació competent en matèria de prevenció de riscos laborals.

Per aquesta raó, des de l’Espai Jove creiem que el fet d’anar completant la legislació en matèria de prevenció és positiu, tot i que la política de fer només gestos simbòlics no serveix de res davant les morts. I que l’únic camí a seguir és el d’una política bel•ligerant contra tota empresa que no procuri per la seguretat dels seus treballadors i treballadores.

Mentre la competència en aquesta matèria segueixi en mans dels Estats espanyol i francès, des de l’Espai Jove de la Intersindical-CSC reclamarem una acció contundent i efectiva en matèria preventiva, així com denunciarem qualsevol política feta de cara a la galeria.
07-05-2007
Laboral
 
Opinió

De lluites socials en temps de retallades de drets i d’efervescència nacional
Roger Tugas
Portaveu Nacional

Supeditats en la resposta
Gerard Rabat
Secretari d'Acció Sindical


La Intersindic@l
SUBSCRIU-TE AL
BUTLLETÍ ELECTRÒNIC
DE LA INTERSINDIC@L
Agenda  ESPAI JOVE de la Intersindical-CSC · Carrer de Villarroel, 45, entresòl · 08011 Barcelona · Tel. 934813660